ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ(ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್) ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕವರೇಜ್ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Read More

ಕುಟುಂಬ ಫ್ಲೋಟರ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ವಿಷಯಗಳು

india
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
Read More

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸುವುದು – ಖರೀದಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

Health Insurance
ತಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
Read More